Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Easy Sleepers

Identiteit Easy Sleepers
KvK nummer: 84360712
E-mail: info@easysleepers.nl
Website: www.easysleepers.nl

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Easy Sleepers: onderneming gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 84360712.
 2. Klant: degene met wie Easy Sleepers een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Easy Sleepers en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 5. Producten: de op de website te koop aangeboden producten waaronder doch niet uitsluitend de slaapgidsen.
 6. Diensten: de op de website aangeboden diensten waaronder doch niet uitsluitend de telefonische consults en coachtrajecten.
 7. het Kind: diegene waarvoor de dienst wordt geboekt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en advies van Easy Sleepers en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen partijen.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld of aangegeven op welke wijze deze algemene voorwaarden zijn in te zien. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Easy Sleepers hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Easy Sleepers hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Easy Sleepers te allen tijde wijzigen.

 

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en/of producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Easy Sleepers niet.

 

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant en wanneer Easy Sleepers de klant het digitale intake formulier heeft verzonden.
 2. Annulering en/of verplaatsing (naar een nieuwe datum binnen 14 dagen na de eerst geboekte datum) van diensten kan kosteloos tot 2 dagen voor de geplande startdatum. Indien de klant een reeds tot stand gekomen binnen 48 uur voor de startdatum van de overeenkomst annuleert, worden de volledige kosten (intake/consult) in rekening gebracht.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en verschilt per afgenomen dienst. De duur wordt specifiek kenbaar gemaakt in het aanbod.

 

Betaling

 1. Digitaal aangekocht producten worden direct afgerekend.
 2. De betaling van diensten dient voor de startdatum van de dienst (voor aanvang van het telefonisch consult en/of het coachingstraject) voldaan te zijn.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Easy Sleepers een aanmaning hoeft te sturen c.q. de klant in gebreke hoeft te stellen.
 4. Easy Sleepers behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten en/of verplichtingen op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Easy Sleepers gerecht wettelijke rente in rekening te brengen en wanneer de klant in verzuim is, is hij buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Easy Sleepers.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Easy Sleepers, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan te betalen.

 

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten ten aanzien van de online slaapgidsen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Easy Sleepers is gecertificeerd baby- en kinderslaapcoach en voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De adviezen gegeven door Easy Sleepers zijn niet bindend en slechts adviserend van aard. De klant bepaalt in alle gevallen zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de adviezen van Easy Sleepers opvolgt.
 3. De overeenkomst tussen Easy Sleepers en de klant omvat nimmer een resultaatsverplichting.
 4. De adviezen gegeven door Easy Sleepers, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies en/of een vervanging van medisch advies en/of ander professioneel advies gegeven door een zorgverlener zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het consultatiebureau.
 5. Easy Sleepers heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie die relevant is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Easy Sleepers.
 2. De klant zal Easy Sleepers voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst alle omstandigheden die van belang kunnen zijn melden waaronder doch niet uitsluitend medische aandoeningen van het kind.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Easy Sleepers tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst en dat de klant alle benodigde informatie (het intakeformulier) heeft verstrekt.
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Intellectueel eigendom

 1. Easy Sleepers behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle digitale producten, adviezen en afbeeldingen tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Sleepers delen met derden, of anderszins verspreiden, openbaar maken of dupliceren.

 

Aansprakelijkheid

 1. Easy Sleepers is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Easy Sleepers aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag en is Easy Sleepers slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Easy Sleepers is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Easy Sleepers is nimmer aansprakelijk voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie.

 

Overig

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Easy Sleepers bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 3. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Opgesteld op 13 april 2022.

 

 

Neem contact op

Vul het onderstaande formulier in als je vragen hebt of in contact wilt komen.